• Мапа вртића
Вртић „Филмић“
У припреми Угао Милоја Закића и Илије Стојадиновића Филмски град Руководилац: Маријана Бранковић Мс. на превентивно здравственој заштити: Наташа Маринковић 
Вртић Звездица
Вртић Звездица
ул.Бете Вукановић бр.6 Жарково 011/ 749 4430
Вртић Сунце
Вртић Сунце
Радивоја Ракоњца бр.4а, Беле воде 011/251-33-35
Вртић Царић
Вртић Царић
Младена Митрића бб, Чукаричка падина 011/252-03-40
Вртић Бубамара
Вртић Бубамара
13.септембар бр.27, Рушањ 011/800-13-31
Вртић Горица
Вртић Горица
Toмаса Едисона 1 Сремчица 011/25 26 274
Вртић Плави чуперак
Вртић Плави чуперак
Свете Милутиновића 21, Железник 011/2570 425
Вртић Кошута
Вртић Кошута
Димитрија Аврамовића 17 Жарково 011/2510 033
Вртић Весељко
Вртић Весељко
Авалска 17, Железник 011/ 2570 257
Вртић Ђурђевак
Вртић Ђурђевак
Зрмањска бр.1, Баново брдо 064/8429-397, 011/3545-717

Упис деце

Упис деце

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ШКОЛСКУ 2022/23 ГОДИНУ ИСТАКНУТИ СУ У СВИМ ВРТИЋИМА ПУ ЧУКАРИЦА И У АКТУЕЛНОСТИМА ОВОГ САЈТА.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

К О Н К У Р С – за радну 2022/2023. 

Конкурс за упис деце у предшколске установе за радну 2022/2023. годину биће спроведен  од 11. априла до 13. маја, цео процес уписа деце у вртиће за радну 2022/2023. биће  реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе 

 

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС СЕ ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

 

https://euprava.gov.rs/vrtic

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 064/84 29 316– Председница Уписне комисије ПУ Чукарица, Ивана Протић,

ИЛИ ПОСТАВИТИ ПИТАЊЕ НА  e mail АДРЕСУ komisijaupisna@gmail.com

ЗДРАВСТВЕНА ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА УПИС У ВРТИЋ (1)

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у ПУ

1. ДИНАМИКА КОНКУРСА 2022- 2023

2. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС (3)

3. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ (2)

4. ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ (2)

5.ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2022-2023

6. ВРТИЋИ У КОЈИМА ИМА СЛОБОДНИХ КАПАЦИТЕТА 2022-2023

7. ОБЛИЦИ РАДА У ПУ ЧУКАРИЦА (2)

8. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 4 САТА (2)

9. ОДБИЈЕНИЦЕ (2)

 

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ВРТИЋА

Месечна цена коришћења услуга вртића од јануара 2022. године. износи:

 

  • целодневни боравак детета у јаслама и вртићу…………………………….…5.617,00 динара 
  • целодневни боравак детета у припремном предшколском програму…3.516,00 динара

 

Четворочасовни припремни предшколски програм се не плаћа.

 

Доласци детета у вртић подразумевају плаћање 100% цене .

 

Сагласно Прaвилнику o мeрилимa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe  прoгрaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмa („Сл. гласник РС“ бр. 87/21):

Кoрисник плaћa 100% утврђeнoг изнoсa зa дaнe oдсуствa дeтeтa, a изузeтнo 50% у случajу: 

– oдсуствa дeтeтa збoг бoлeсти, (на основу достављене потврде изабраног лекара-педијатра)

– кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa рoдитeљa ( на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора) и 

– искaзaнe пoтрeбe пoрoдицe дa дeтe нe пoхaђa вртић у трajaњу нe дужeм oд дeсeт рaдних дaнa у тoку рaднe гoдинe. 

Наведене доказе доставити васпитачу најкасније до 28. у месецу.

У случajу дa рoдитeљ oбeзбeђуje хрaну зa свoje дeтe тoкoм бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви, утврђeни изнoс учeшћa умaњуje сe у висини учeшћa цeнe oбрoкa у eкoнoмскoj цeни. 

Учeшћe кoрисникa у пoсeбним oкoлнoстимa 

Прaвилником o мeрилимa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe прoгрaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмa, члaнoм 13. je прeцизирaнo дa сe услугa нe нaплaћуje када је дете одсутно:

1) У случају прeкидa oствaривaњa непосредног васпитно-образовног рада (у случају више силе, рaтнoг стaња, вaнрeднoг стaња или других вaнрeдних oкoлнoсти). 

2) У случају рeкoнструкциje, сaнaциje, aдaптaциje oбjeктa и др, aкo ниje oбeзбeђeн други aдeквaтaн бoрaвaк дeтeтa. 

3) У случају епидeмиje, кaдa у циљу зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти дeцe и зaпoслeних, нaдлeжни oргaн/институциja нaлoжи мeрe кoje изискуjу oргaнизaциjу нeпoсрeднoг вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa у oгрaничeнoм кaпaцитeту, кao и мeрe пoвлaчeњa дeтeтa из кoлeктивa (сaмoизoлaциja) збoг прoцeнe ризикa oд ширeњa зaрaзe, 

-Ако је дете у самоизолацији, родитељ доставља решење Републичке санитарне инспекције.

Изузетно, услуге се наплаћују 50% у ситуацији када сe рoдитeљ oпрeдeли дa дeтe нe дoлaзи у кoлeктив oдрeђeни врeмeнски пeриoд нajкaсниje дo прeстaнкa вaжeњa прeпoручeних мeрa кoje устaнoвa спрoвoди рaди спрeчaвaњa ширeњa зaрaзe.

 

Регресирање услуге вртића 100%:

  • За треће и свако наредно дете у породици;
  • За дете без родитељског старања у старатељској породици;
  • За дете без родитељског старања у хранитељској породици;
  • За дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом;
  • За дете које борави у сигурној кући и
  • За дете корисника права на новчану социјалну помоћ.

Бесплатно коришћење услуга вртића се не подразумева нити остварује аутоматски, већ је потребно поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 100%регрес+Изјава_од октобар 2018. Ближе информације у вези са бесплатним коришћењем услуга вртића можете добити у Служби аналитике сваког радног дана од 7.30 – 15.30 часова или на телефон 011/6306-586 или електронски puc.analitika@pucvila.rs

 

Регресирање услуге вртића 50%

  • За дете из материјално угрожене породице са оствареним правом на дечји додатак.

Потребно  je поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 50%регрес+Изјава_од октобар 2018

 

 

Ради остваривања права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи, приликом првог уписа детета у вртић уз Захтев за се подноси и тражена документација.

Надлежни орган на основу приложеног, издаје Решење које важи 12 месеци од дана подношења Захтева.

 

Пре истека 12 месеци ( рок важења Решења ) У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА обновите Захтев за следећих 12 месеци.

 

Ближе информације о бесплатном  коришћењу услуга вртића можете добити у Служби аналитике, сваког радног дана од 7,30 – 15,30 часова на телефон 064 8429365, 064 8429366 или електронски: puc.analitika@pucvila.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живот у вртићу

Живот у вртићу

IZVEŠTAJ 2021_2022

PLAN 2022 2023

Akcioni plan 09 10 2022

20 Akcioni plan Ustanove 2022-2023

Predskolski program 2022-23

Razvojni plan_2017-2022

RAZVOJNI PLAN PU CUKARICA

Pravilnik o merama, nacinu i postupku zastite bezbednosti dece

PRAVILNIK o diskriminaciji

PRAVILNIK o standardima

 

ЈЕЛОВНИК

јеловник за 27.12-31.12

јеловник за 03.01-07.01.2022

јеловник 24.01.-28.01.2022.

јеловник 31.01.-04.02.2022.

јеловник 07-11.02.2022.

јеловник 14-18.2.2022.

јеловник за период 21.02.-25.02.2022.god.

јеловник за период 28.02.-04.03.2022.god.

jelovnik za 07.03-11.03.2022 (1)

јеловник за 14.03-18.03.2022 (1)

јеловник 21-25.3.2022.

јеловник 28.3-1.4.2022.

јеловник 04.04.-08.04.2022.

јеловник 11.04.-15.04.2022.

јеловник за 18.04-22.04.22

јеловник за 25.04-29.04.22

јеловник 4-6.5.2022.

јеловник 9.5.-13.5.2022.

јеловник за 16.05.-20.05.2022.god.

јеловник за 23.05.-27.05.2022.god.

јеловник за 06.06.-10.06.2022.god. – Copy (1)

јеловник за 11.07.-15.07.2022.god.

јеловник за 18.07.-22.07.2022.god.

јеловник за 25.07.-29.07.2022. .god.

јеловник за 01.08.-05.08.2022. .god. – Copy

јеловник за 08.08-12.08.2022

јеловник од 15.08-19.08.2022

јеловник 22-26.8.2022.

јеловник 29.8-2.9.2022.

Jеловник 12 09 -16 09 2022.

јеловник за 19.09.-23.09.2022. god.

јеловник за 26.09.-30.09.2022. god. – Copy

јеловник 03-07.10.2022.

јеловник 10-14.10.2022.

jelovnik od 17.10-21.10

јеловник од 24.10-28.10

јеловник за 31.10.-04.11.2022. god.

јеловник за 07.11.-10.11.2022. god.

jelovnik za 19 – 23.12.2022.

jelovnik za 12 – 16.12.2022.

 

 

 

 

 

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Pravilnik o blizem uredjivanju postupka JN i nabavke na koji se zakon ne primenjuje

 

 

ВАЖНО:

1.adaptacija

2.priprema-deteta-za-skolu

3.uloga-odraslih-u-razvoju-samopostovanja

4.kako-maloj-deci-pruziti-pomoc-u-preoblikovanju-agresivnih-postupaka

5.dozivljaj-sigurnosti-kod-dece

6.Znacaj igara sa rizicima

7.Govorno jezicki razvoj dece

8.Заборављене дечије игре

9.Срећан родитељ

10.Igra je prirodna antistres tehnika 2017 (1)

11.____ ________ ____, _______

12.strahovi kod male dece …

13.Значај бајки

14.ja sam radoznao

15.Mucanje kod dece

16.адаптација 2018.

17.САМО ПРИРОДНО

18.ГОВОР ВАШЕГ ДЕТЕТА

19.Волим и вољен сам, дакле учим!

20.roditeljski savez_office

21.Изазов промене

22.Артикулација код деце предшколског узраста

23.Туговање и дете

24.дечија игра

25.ПОГЛЕД ОЧИМА ДЕТЕТА

26.Decije emocije, poziv na prihvatanje

27.Mesto gde se deca raduju (1)

28.Kako pomoci detetu predskolskog uzrasta u procesu razvoda roditelja

29. Припремни предшколски програм у вртићу _________ ___________ _______ _ ______

30.Када-реч-застане-1

31.Рана писменост у години пред полазак у школу

32. Чињенице о аутизму

33.Зашто подржати игре са ризицима данас

34.Budite svom detetu sigurno mesto

35. Родитељи у процесу адаптације деце у јаслицама

36. ЕМПАТИЈА

ЗА СИГУРНЕ КОРАКЕ НАШЕ ДЕЦЕ

ЗА СИГУРНЕ КОРАКЕ НАШЕ ДЕЦЕ

Теме које се односе на припрему за полазак у вртић, прве и све остале дане у вртићу, породичне активности као вид подршке дечој добробити, разне лековите приче и друге корисне савете и препоруке можете погледати у прилозима које су припремили стручни тимови Предшколске Установе Чукарица.

27.8.2020.

 

„Знајте да нема ничег вишег и јачег и кориснијег за будући живот него каква лепа успомена, а нарочит

 

 

3.8.2020.год.

Припрема за полазак у вртић 2020, ПУ Чукарица- ПДФ

 

 

 

 

Породичне активности, ПУ Чукарица, 2020 ПДФ

 

Јавне набавке

Јавне набавке

Plan javnih nabavki 2021-Portal

Izmenjena verzija plana javnih nabavki

Izmenjena-verzija-plana-javnih-nabavki-1

Izmenjena verzija plana javnih nabavki (3)

Copy of Xl0000591измењена верзија Плана јавних набавки

FINANSIJSKI-PLAN-2021

Добра – Материјал за васпитно образовни рад

Javni poziv

Добра-Едукативна средства и материјали за реализацију програма Године узлета

Javni poziv (1)

Радови-Извођење радова на текућем одржавању купатила у више објеката

Javni poziv (1)

Plan javnih nabavki (1)

Javni-poziv-posteljina

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-posteljina

Javni-poziv-tekuce-odrzavanje

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-tekuce-odrzavanje

Javni-poziv-kancelarijski-materijal

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-kancelarijski-materijal

Javni poziv-popravka elektro uređaja

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-popravka elektro uređaja

Javni-poziv-radovi-vrtic-Kosuta

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-radovi-Kosuta-1

Javni-poziv-uredjenje-dvorista-vrtica-Cvrcak

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-radovi Cvrčak

 

 

05 дец 2022
5 децембра, 2022

Стручна конференција за васпитаче

Стручна конференција за васпитаче ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ, Тара 2022. Одржана је у периоду 1.12. – 4.12. 2022, Хотел „Оморика“ Тара Предшколска Установа Чукарица представила се са следеђим радовима: ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ УВАЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ,,БЕБА ЈА“, вртић Горица, презентаторке Мирјана Лукић и Ана Радомировић; ГРАЂЕЊЕ ГРУПНОГ.. види све →

05 дец 2022
5 децембра, 2022

САВЕТ РОДИТЕЉА ПУ ЧУКАРИЦА

У вртићу Филмић 24.11.2022.год. одржан је Савет родитеља ПУ Чукарица, на комје разматран и усвојен Развојни план 2022-2027. наше Установе. Ако тражимо савршену формулу за успех онда је то добродошлица наших запослених на уласкуу вртић, заједницко учешће, постицајна атмосфера и узајамна подршка у сарадњи сародитељима.   види све →

05 дец 2022
5 децембра, 2022

ВРТИЋ ЦВРЧАК

У вртићу Цврчак урађено је текуће одржавање дворишта које подразумева бетонирање дотрајалог платоа 171m², израда новог дела тартан подлоге 52m², на којој деца могу безбедно да се играју, урађен је пешчаник.Постављене су клупе, клацкалице и њихалице, распланиран терен и посејана је трава. види све →