Пројекти

ПУ Чукарица је 1. Децембра 2017.г.почела са реализацијом Erasmus + пројекта мобилоности “ Play, learn and grow together“.

Пројекат ће се спроводити у сарадњи са Универзитетом у Гетеборгу у периоду од 1.12.2017. до 30.11.2018.г.
На првом састанку пројектног тима у проширеном саставу потврђено је  да су учесници мобилности Тијана Боговац (стручни сарадник, координатор тима), Славица Илић (стручни сарадник), Маријана Бранковић (васпитач), Милијана Гајић (васпитач), Милош Зорица (васпитач), Александар Цвејић (васпитач). Чланови пројектог тима су и Биљана Гајић, директорка установе, Горица Јацовић из службе рачуноводства и Јелена Јовановић Пауновић секретар установе.
Са представницима рачуноводста је договорена техничка реализација пројекта.
У оквиру пројектног тима договорена су задужења чланова као и динамика рада у наредном периоду.


 

Први Skype састанак пројектног тима наше установе са координаторком Универзитета у Гетеборгу је реализован 8.12.2017.године као део припремне фазе пројекта „Play, Learn and Grow together“.

Састанку су присуствовали учесници мобилности : Тијана Боговац, педагог, координаторка пројекта, Славица Илић, педагог, Маријана Бранковић, Милош Зорица и Александар Цвејић васпитачи ПУ Чукарица.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЧЛАНОВИ ТИМА ПРОЈЕКТА „PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER“

(Играјмо се, учимо и растимо заједно)

ТИЈАНА БОГОВАЦ, координаторка пројекта, ПУ Чукарица

Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду, смер педагогија, где је стекла и мастер звање. Завршила је интернационални мастер програм раног образовања и бриге (International master in Early childhood education and care) који је похађала током 2014-2016. године, где је имала прилику да се ближе упозна са предшколском праксом у 4 европске земље. Запослена у ПУ Чукарица од 2009. године на пословима стручног сарадника, педагога. Учествовала у бројним националним конференцијама са личним и радовима тимова предшколске установе Чукарица. Заинтересована за развијање иновативне, инклузивне праксе и диверсификацију програма. Посебно мотивисана за питање уважавања дечје перспективе у свакодневној пракси вртића. Тренутно у вртићима истражује теме: игре са ризицима, креативни покрет и плес и пројекти са децом. Члан је тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“ од 2016. године. Иницијатор је Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарица.

 

СЛАВИЦА ИЛИЋ, педагог, ПУ Чукарица

Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду, смер педагогија, где је уписала и магистарске студије на одсеку предшколска педагогија. Поседује двадесетогодишње искуство у систему васпитања и образовања на различитим позицијама. Од 2003. године запослена као стручни сарадник у ПУ Чукарица. Посвећена целоживотном учењу, развоју личних и професионалних компетенција. Настоји да добробит сваког детета буде императив свих планова и програма, а педагог партнер и подршка свима – деци, родитељима, сарадницима. Континуирано учествује у професионалном дијалогу, иницира, подржава и промовише добре тенденције и значај раног развоја. Допринос и подршку грађењу квалитета у предшколском васпитању и образовању, остварује кроз свакодневну праксу и учешће у многобројним међународним и националним стручним скуповима, конференцијама, програмима и реализацији пројеката међународног и националног карактера. Активни је члан етвининг образовне интернет платформе и ЕПАЛЕ портала.Члан је Управног одбора Педагошког друштва Србије, члан Иницијативног одбора и руководилац Секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије.

 

МАРИЈАНА БРАНКОВИЋ, дипломирани васпитач, ПУ Чукарица

Завршила Вишу школу за образовање васпитача у Београду, а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама. У ПУ Чукарица запослена од 2001. године. Сопствене професионалне компетенције је градила континуираним стручним усавршавањем, учешћем на националним и међународним конференцијама као део тима, као и кроз неформално образовање. Учествовала је са децом на различитим драмским фестивалима и манифестацијама. Члан је Тима за развојно планирање ПУ Чукарица од 2012. годинe, члан Управног одбора ПУ Чукарица од 2017. године. Маријана је такође члан Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарице. Заинтересована је за развијање иновативне и инклузивне праксе у предшколској установи. Истиче да јој је посебно поље интересовања развијање дечјег драмског израза.

 

МИЛОШ ЗОРИЦА, струковни васпитач – специјалиста, ПУ Чукарица

У ПУ Чукарица, од 2005. године ради посао васпитача деце предшколског узраста. Тренутно, у свом раду највећу пажњу поклања уважавању перспектива деце и одраслих, простору у којем боравe и игри (на отвореном). Поред ангажовања у ПУ Чукарица од 2012. године учествује у пројектима и активностима које имају за циљ унапређење система ПВО и рада Предшколских установа у Србији, као нпр. Вртићи без граница 1 и 2. Размену знања и искустава види као кључни облик унапређивања праксе васпитача и покретач промена у вртићима (и друштву уопште).

Заинтересован за истраживање иноватних пракса интернационално. Примењује најактуелнија сазнања у предшколском васпитању и образовању у свом свакодневном раду. Милош је укључен у актуелни пројекат Успостављања Мреже практичара МПНТР. Члан је Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарица.

 

МИЛИЈАНА ГАЈИЋ, мастер васпитач, ПУ Чукарица

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Пули, и дипломирала са темом: „Компјутеризација предшколског одгоја“. Потом, дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама, где је стекла и мастер звање, и одбранила свој мастер рад са темом: „Мултимедијално учење енглеског језика на раном узрасту“.

У ПУ Чукарица ради од 1997. као васпитач где је дала значајан допринос у раду различитих тимова вртића. Учествовала је на многим такмичењима и манифестацијама, а посебна област истраживања је плес, драмски метод и социјалне игре. Континуирано похађа различите семинаре и стручне конференције.

Посебно поље инстересовања јој је међународна сарадња и размена  искустава и примера добре праксе у оквиру образовног интернет портала еTwinning. У оквиру платформе активна је у раду на међународним пројектима, on line семинарима и конференцијама. Добитник је више националних и међународних признања (National Quality Label, Pupils Quality Label i European Quality Label). Члан је Тима за међународну сарадњу Установе.

 

 АЛЕКСАНДАР ЦВЕЈИЋ, васпитач, ПУ Чукарица

 

 

Завршио Вишу школу за образовање васпитача у Шапцу. Од 2008. до 2009. године у ПУ Чукарица радио на месту васпитача ПП програма. Од 2011. године запослен у ПУ Чукарица на месту васпитача предшколске деце у редовним вртићким групама. Свира неколико инструмената. Основно музичко образовање стекао у музичкој школи “Јосип Славенски” у Шапцу, на одсеку за виолину. Касније музичко образовање наставио у области џез музике на инструменту електрична бас гитара. Иза себе има 20 година професионалног музичког искуства.Своје музичко искуство користи у свакодневном раду са децом оплемењујући дечији боравак у вртићким групама.  Представљао установу на дечијем музичком фестивалу “Цврчак” у Смедереву неколико пута. Такође, у свом раду са децом користи и аудио – техничка и информатичка знања. Осим поменутог, координатор је Тима за сарадњу са породицом у вртићу у ком ради. Такође, члан је Тима за међународну сарадњу Предшколске Установе Чукарица. У раду са децом користи пројектни приступ. Од ове године члан eTwinning портала, у константној потрази за новим знањима и искуством.

 

 

БИЉАНА ГАЈИЋ, директорка Предшколске Установе Чукарица

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Београду а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама.Својим радом у ПУ Чукарица од 1986. године развија концепт унапређивања васпитно образовног рада, промовише значај раног развоја и квалитетног предшколског васпитања и образовања, отвара могућност сарадње, партнерства и умрежавања  са локалном заједницом и осталим институцијама које се баве предшколским васпитањем и образовањем с циљем проширивање понуда. Пружа подршку у стицању нових искустава, и креира подстицајне могућности децу, породице и запослене. Информише ширу друштвену заједницу о раду Установе, учествује у афирмисању примера добре праксе  и неговању позитивне слике о раду у Установи кроз представљање на релевантним стручним сусретима, конференцијама и симпозијумима, као и на сајту Установе

 

ГОРИЦА ЈАЋОВИЋ,економиста  у Предшколској Установи Чукарица 

Дипломирала  на Економском факултету у Београду 1990.године, лиценцу за овлашћеног рачуновођу поседује од 2001. године а звање овлашћени интерни ревизор у јавном сектору стекла  2014.године. У току свог радног века, обављала је послове у спољно-трговинским предузећима и пословним банкама, а од 2011. године је члан успешног колектива ПУ Чукарице и обавља економско-финансијске послове у оквиру службе рачуноводства. Задовољство јој је што, у свом делокругу послова, учествује у реализацији програма Еразмус+ , кроз припрему документације и посебно финансијских трансакција у циљу реализације мобилности тима „Play, lear and grow together“

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чланови Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарица су 9.3.2018.г. отпутовали  у Шведску, чиме је пројекат мобилности“ Play, learn and grow together“, ушао у другу фазу када  ће на Универзитету у Гетеборгу унапредити знања, разумевање, вештине у односу на игру и учење.

 

Дана 17.октобра 2018. год. је одржана радионица на тему „Родна једнакост у вртићу“ у вртићу „Дечји клуб“.  Радионица представља део активности пројектног тима ПУ Чукарица у фази примене и дисеминације Ерасмус+ пројекта „Играмо се, учимо и растемо заједно“. Сама радионица се састојала из три дела: промишљање како простор вртића утиче на родну једнакост, презентације о савременим теоријама и истраживањима на ову тему и дела у коме су учесници дискутовали и промишљали на задате проблем – ситуације које су примери из свакодневног живота вртића и креирали алтернативне сценарије којима се подстиче родна једнакост. Циљ радионице је развијање свести учесника о родној равноправности и рефлексија сопствене праксе. Радионицу је реализовала чланица тима мобилности Маријана Бранковић

 

30.102018.год. у организацији Фондације Темпус и Еrasmus+, одржан је „НАЦИОНАЛНИ ЕРАЗМУС+ ИНФОРМАТИВНИ ДАН“ на ком су у пленарном делу чланови Тима ПУ Чукарица имали излагање примера добре праксе у Републици Србији. О овом важном догађају извештавао је РТС, и детаље можете погледати овде

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3306128/srbija-punopravni-clan-erazmus-plusa-vise-sredstava-za-fakultete.html

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FH5aj03rz_yw%3Ffbclid%3DIwAR3lxbsrwyXa5DcOxed0U7x8njjppMDPU76yAnyiPBZtlWFEOr7-uXyObCQ&h=AT2seUOwqGpRjppP2THioKMElhNN_tgB5tXmR2f9FSFDGFhPywpxNdJwfwnoI1sl5F8TDXsWCxU8aI_YL07Ymnu1nY8ui3O7bCv1TwEWwzKul4VxXZpJAorUXdm3pGG3Wx9GlddJVeLbrvqKuaaHLYFdG0e2ZLRWHHsnsNkBZ5flcTzsFnrnwYTfBFklN92Z_jkjruBx7z_4_RYxrkWUIR9dVSXbE_FrZNIULv6JQvtKIUgjhehv-kgDNygAwIHzGG_OdYpITwLcBnwftQAX8xLcbLVnF5AcIAFPAZ5goE1OOQawuk1nB-Kcpt-InuffR-vz_-n4xNLo5EeVK8bysHP3WvTQDzTuf1ZMWg5wBL-IggR7YWIH2L7O0UBCipaiyENscLgnzQPmU8tmcNQ5Ap6X6tT9rAPmeo3df4eL-seF-jF5S4HSmizZ9RDxx6QEoy2AQ4YRCo8TZhRhE_VDSKQY7ezW

24.октобра 2018. реализованa је трећа од планираних четири радионице у оквиру пројекта “Играмо се, учимо и растемо заједно”. Реализатор је васпитачица Милијана Гајић и деца Старије 1 групе- и том приликом су приказали како се играју и уче уз примену дигиталних технологија .

Дана 31.10.2018. у вртићу „Бајка“ одржана је радионица на тему „“Игре напољу (Outdoors) и математика”. Радионица представља део активности мобилног тима ПУ Чукарица у фази примене и дисеминације Ерасмус+ пројекта „Играмо се, учимо и растемо заједно“. Деца учесници и реализатори су имали прилике да се забаве, играју, уче и размењују идеје у изазовном дворишту вртића Бајка, али и да се упознају са савременим приступима математици са децом.

Фацилитатор радионице био је васпитач Милош Зорица.

Радионица за васпитаче са темом „Игра и учење“ као део пројекта „Играмо се, учимо и растемо заједно“ реализована је у вртићу Царић 22.11.2018. године. Радионицу је реализовала координаторка пројекта Тијана Боговац, педагог.

На дванаестим стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, који су одржани од 1. до 4.11.2018.године, у Врњачкој бањи, приказана је презентација „Приказ Еразмус + пројекта Играмо се, учимо и растемо заједно“. Презентацију су одржале педагози Тијана Боговац и Славица Илић.

На основу члана 126. став 4 тачка 14) Закона о основама система образовања и васпитања и Статута Предшколске Установе Чукарица, одржана је II седница Васпитно – образовног већа, дана 27. 11. 2018. године (уторак) у 17.30 чaсoвa, на којој су чланови Тима приказали реализацију Еразмус + пројекта „Играјмо се учимо и растимо заједно“.