• Мапа вртића
Вртић „Филмић“
Угао Милоја Закића и Илије Стојадиновића Филмски град Руководилац: Маријана Бранковић Мс. на превентивно здравственој заштити: Наташа Маринковић 
Вртић Звездица
Вртић Звездица
ул.Бете Вукановић бр.6 Жарково Руководилац Гордана Здравковић 063/465 225 064/8429 341 Михаиловић Драгица мс на пзз 011/ 749 4430
Вртић Сунце
Вртић Сунце
Радивоја Ракоњца бр.4а, Беле воде 011/251-33-35 Руководилац: Јелисавета Марушић 064/8429 342 Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Снежана Савић 064/8429 315 Стручни сарадник: Татјана Стојков, педагог 064/8429 353
Вртић Царић
Вртић Царић
Младена Митрића бб, Чукаричка падина 011/252-03-40 Руководилац: Оливера Станишић Вучковић 064/8429 340 Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Милица Јовановић 064/8429 329 Стручни сарадник: Славица Илић, педагог 064/8429 351
Вртић Бубамара
Вртић Бубамара
13.септембар бр.27, Рушањ 011/800-13-31 Руководилац вртића: Јелисавета Марушић 064/8429 342 Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Светлана Петровић мс.:064/8429 319 Стручни сарадник: Мирјана Радовић, психолог 064/8439 413
Вртић Горица
Вртић Горица
Toмаса Едисона 1 Сремчица 011/25 26 274 Руководилац вртића: Александра Петровић 064/8429 348 Одговорна сестра:Живослава Живановић 064/8429 321 Стручни сарадник вртића: Марија Марковић педагог 062/8012 507
Вртић Плави чуперак
Вртић Плави чуперак
Свете Милутиновића 21, Железник 011/2570 425 Руководилац: Јелена Стојшић Раосављев 064/478 4148 Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Светлана Алексић 064/8429 322 Стручни сарадник: Тања Стојков, педагог 064/8429 353
Вртић Кошута
Вртић Кошута
Димитрија Аврамовића 17 Жарково 011/2510 033 Руководилац: Љиљана Јанковић 064/8429 343 Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Лидија Коловић 064/8429 390 Стручни сарадник: Славица Илић, педагог 064/8429 351
Вртић Весељко
Вртић Весељко
Авалска 17, Железник 011/ 2570 257 Руководилац Маријана Фијатовић 064/8429 347 Сестре на превентивно здравственој заштити: Зорица Младеновић и Марија Стојановићмс.:064/8429 320 мс.:062/8012 511 Стручни сарадник: Маја Костић, психолог 063/140 6225
Вртић Ђурђевак
Вртић Ђурђевак
Зрмањска бр.1, Баново брдо 064/8429-397, 011/3545-717 Руководилац: Сабина Глођовић 062/801 2505 Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Наташа Танасковић 064/8429 396 Стручни сарадник: Марија Марковић, педагог 062/8012 507

Упис деце

Упис деце

Деца распоређена по конкурсу 2023 ЈАСЛЕ (2)

Деца распоређена по конкурсу 2023 ВРТИЋ (1)

Деца распоређена по конкурсу 2023 ППП ЦЕЛОДНЕВНИ (1)

Обавештење за родитеље о жалбеном року (1)

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

К О Н К У Р С – за радну 2023/2024. 

Конкурс за упис деце у предшколске установе за радну 2023/2024. годину биће спроведен  од 10. априла до 12. маја 2023.год., цео процес уписа деце у вртиће за радну  2023/ 2024.биће  реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе 

 

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС СЕ ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

 

https://euprava.gov.rs/vrtic

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 064/84 29 316– Председница Уписне комисије ПУ Чукарица, Ивана Протић,

ИЛИ ПОСТАВИТИ ПИТАЊЕ НА  e mail АДРЕСУ komisijaupisna@gmail.com

1. ДИНАМИКА КОНКУРСА 2023 24

2. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

3. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

4. ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ

5.ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ

6. ВРТИЋИ У КОЈИМА ИМА СЛОБОДНИХ КАПАЦИТЕТА

7. ОБЛИЦИ РАДА У ПУ ЧУКАРИЦА

8. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 4 САТА

9. ОДБИЈЕНИЦЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА УПИС У ВРТИЋ (1)

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у ПУ

 

 

 

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ВРТИЋА

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ВРТИЋА за 2023

Месечна цена коришћења услуга вртића од јануара 2023. године. износи:

целодневни боравак детета у јаслама и вртићу…………………………….…5.628,00 динара
целодневни боравак детета у припремном предшколском програму… 3.446,00 динара

Четворочасовни припремни предшколски програм се не плаћа.

Доласци детета у вртић подразумевају плаћање 100% цене .

 

Сагласно Прaвилнику o мeрилимa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe  прoгрaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмa („Сл. гласник РС“ бр. 87/21):

Кoрисник плaћa 100% утврђeнoг изнoсa зa дaнe oдсуствa дeтeтa, a изузeтнo 50% у случajу: 

– oдсуствa дeтeтa збoг бoлeсти, (на основу достављене потврде изабраног лекара-педијатра)

– кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa рoдитeљa ( на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора) и 

– искaзaнe пoтрeбe пoрoдицe дa дeтe нe пoхaђa вртић у трajaњу нe дужeм oд дeсeт рaдних дaнa у тoку рaднe гoдинe. 

Наведене доказе доставити васпитачу најкасније до 28. у месецу.

У случajу дa рoдитeљ oбeзбeђуje хрaну зa свoje дeтe тoкoм бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви, утврђeни изнoс учeшћa умaњуje сe у висини учeшћa цeнe oбрoкa у eкoнoмскoj цeни:

  • месечна цена за целодневни боравак детета у јаслама и вртићу, када корисник услуга обезбеђује храну за своје дете…………………………………………..143,00 динара 
  • месечна цена за целодневни боравак детета у припремно предшколском програму, када корисник услуга обезбеђује храну за своје дете …………………..961,00 динара 

РОК ИЗМИРЕЊА МЕСЕЧНИХ ОБАВЕЗА – до 20. у текућем месецу за предходни месец

ЗАТЕЗНА КАМАТА на кашњење у измирењу обавеза обрачунава се у складу са Законом

Потписивање Анекса основног Уговора од 01.09.2023. године – САМО ако су измирена сва доспела дуговања.

Учeшћe кoрисникa у пoсeбним oкoлнoстимa 

Прaвилником o мeрилимa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe прoгрaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмa, члaнoм 13. je прeцизирaнo дa сe услугa нe нaплaћуje када је дете одсутно:

1) У случају прeкидa oствaривaњa непосредног васпитно-образовног рада (у случају више силе, рaтнoг стaња, вaнрeднoг стaња или других вaнрeдних oкoлнoсти). 

2) У случају рeкoнструкциje, сaнaциje, aдaптaциje oбjeктa и др, aкo ниje oбeзбeђeн други aдeквaтaн бoрaвaк дeтeтa. 

3) У случају епидeмиje, кaдa у циљу зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти дeцe и зaпoслeних, нaдлeжни oргaн/институциja нaлoжи мeрe кoje изискуjу oргaнизaциjу нeпoсрeднoг вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa у oгрaничeнoм кaпaцитeту, кao и мeрe пoвлaчeњa дeтeтa из кoлeктивa (сaмoизoлaциja) збoг прoцeнe ризикa oд ширeњa зaрaзe, 

-Ако је дете у самоизолацији, родитељ доставља решење Републичке санитарне инспекције.

Регресирање услуге вртића 100%:

  • За треће и свако наредно дете у породици;
  • За дете без родитељског старања у старатељској породици;
  • За дете без родитељског старања у хранитељској породици;
  • За дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом;
  • За дете које борави у сигурној кући и
  • За дете корисника права на новчану социјалну помоћ.

Бесплатно коришћење услуга вртића се не подразумева нити остварује аутоматски, већ је потребно поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 100%регрес+Изјава_од октобар 2018. Ближе информације у вези са бесплатним коришћењем услуга вртића можете добити у Служби аналитике сваког радног дана од 7.30 – 15.30 часова или на телефон 011/6306-586 или електронски puc.analitika@pucvila.rs

 

Регресирање услуге вртића 50%

  • За дете из материјално угрожене породице са оствареним правом на дечји додатак.

Потребно  je поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 50%регрес+Изјава_од октобар 2018

 

 

Ради остваривања права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи, приликом првог уписа детета у вртић уз Захтев за се подноси и тражена документација.

Надлежни орган на основу приложеног, издаје Решење које важи 12 месеци од дана подношења Захтева.

 

Пре истека 12 месеци ( рок важења Решења ) У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА обновите Захтев за следећих 12 месеци.

 

Ближе информације о бесплатном  коришћењу услуга вртића можете добити у Служби аналитике, сваког радног дана од 7,30 – 15,30 часова на телефон 064 8429365, 064 8429366 или електронски: puc.analitika@pucvila.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живот у вртићу

Живот у вртићу

Предшколска установа _Чукарица_- Информaтор о раду

IZVEŠTAJ 2021_2022

PLAN 2022 2023

Akcioni plan 09 10 2022

20 Akcioni plan Ustanove 2022-2023

Predskolski program 2022-23

Razvojni plan_2017-2022

RAZVOJNI PLAN PU CUKARICA 2022 /2027

1 Izvestaj o radu 2022- 2023

Godisnji plan rada 2023 2024

3 Akcioni plan 2023-2024

Predskolski program

Pravilnik o merama, nacinu i postupku zastite bezbednosti dece

PRAVILNIK o diskriminaciji

PRAVILNIK o standardima

22 POSLOVNIK o radu Savetaroditelja

 

ЈЕЛОВНИК

јеловник 04.09-08.09.23

jelovnik 11.09.-15.09.2023.

јеловник за 16.10.-20.10.2023.

јеловник за 23.10.-27.10.2023. – Copy

Јеловник од 30.10-03.11.2023

Јеловник за 06.11-10.11.2023

Јеловник за 13.11-17.11.2023. год.

Јеловник за 20.11-24.11.2023. год.

jelovnik 27.11 – 1.12.2023.

jelovnik 4.12 – 8.12.2023.

JELOVNIK OD 11.12-15.12.2023

 

 

 

 

 

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

 

 

 

ВАЖНО:

1.adaptacija

2.priprema-deteta-za-skolu

3.uloga-odraslih-u-razvoju-samopostovanja

4.kako-maloj-deci-pruziti-pomoc-u-preoblikovanju-agresivnih-postupaka

5.dozivljaj-sigurnosti-kod-dece

6.Znacaj igara sa rizicima

7.Govorno jezicki razvoj dece

8.Заборављене дечије игре

9.Срећан родитељ

10.Igra je prirodna antistres tehnika 2017 (1)

11.____ ________ ____, _______

12.strahovi kod male dece …

13.Значај бајки

14.ja sam radoznao

15.Mucanje kod dece

16.адаптација 2018.

17.САМО ПРИРОДНО

18.ГОВОР ВАШЕГ ДЕТЕТА

19.Волим и вољен сам, дакле учим!

20.roditeljski savez_office

21.Изазов промене

22.Артикулација код деце предшколског узраста

23.Туговање и дете

24.дечија игра

25.ПОГЛЕД ОЧИМА ДЕТЕТА

26.Decije emocije, poziv na prihvatanje

27.Mesto gde se deca raduju (1)

28.Kako pomoci detetu predskolskog uzrasta u procesu razvoda roditelja

29. Припремни предшколски програм у вртићу _________ ___________ _______ _ ______

30.Када-реч-застане-1

31.Рана писменост у години пред полазак у школу

32. Чињенице о аутизму

33.Зашто подржати игре са ризицима данас

34.Budite svom detetu sigurno mesto

35. Родитељи у процесу адаптације деце у јаслицама

36. ЕМПАТИЈА

37.СЛИКОВНИЦЕ

ЗА СИГУРНЕ КОРАКЕ НАШЕ ДЕЦЕ

ЗА СИГУРНЕ КОРАКЕ НАШЕ ДЕЦЕ

Теме које се односе на припрему за полазак у вртић, прве и све остале дане у вртићу, породичне активности као вид подршке дечој добробити, разне лековите приче и друге корисне савете и препоруке можете погледати у прилозима које су припремили стручни тимови Предшколске Установе Чукарица.

27.8.2020.

 

„Знајте да нема ничег вишег и јачег и кориснијег за будући живот него каква лепа успомена, а нарочит

 

 

3.8.2020.год.

Припрема за полазак у вртић 2020, ПУ Чукарица- ПДФ

 

 

 

 

Породичне активности, ПУ Чукарица, 2020 ПДФ

 

Јавне набавке

Јавне набавке

29 Pravilnik o javnim nabavkama

Plan javnih nabavki 2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 1 za 2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 2 za 2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 3 za 2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 4 za 2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 5 za 2022

Plan javnih nabavki (2)

GFI-2022-03635-1_2023-02-27T11-07-21-u-word-u

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 1 za 2023

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 2 za 2023 (1)

Javni poziv za nabavku – kancelarijski materijal 2023 Javni poziv 1

Informacija o dodeli ugovora-popravka elektro uređaja Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Plan javnih nabavki 2021-Portal

Izmenjena verzija plana javnih nabavki

Izmenjena-verzija-plana-javnih-nabavki-1

Izmenjena verzija plana javnih nabavki (3)

Copy of Xl0000591измењена верзија Плана јавних набавки

FINANSIJSKI-PLAN-2021

Добра – Материјал за васпитно образовни рад

Javni poziv

Добра-Едукативна средства и материјали за реализацију програма Године узлета

Javni poziv (1)

Радови-Извођење радова на текућем одржавању купатила у више објеката

Javni poziv (1)

Plan javnih nabavki (1)

Javni-poziv-posteljina

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-posteljina

Javni-poziv-tekuce-odrzavanje

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-tekuce-odrzavanje

Javni-poziv-kancelarijski-materijal

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-kancelarijski-materijal

Javni poziv-popravka elektro uređaja

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-popravka elektro uređaja

Javni-poziv-radovi-vrtic-Kosuta

Obavestenje-o-dodeli-ugovora-obustavi-ili-ponistenju-radovi-Kosuta-1

Javni-poziv-uredjenje-dvorista-vrtica-Cvrcak

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-radovi Cvrčak

 

 

29 нов 2023
29 новембра, 2023

ЕМПАТИЈА, ТИ И ЈА

На састанку Савета родитеља ПУ Чукарица који одржан 28.11.2023.у вртићу Сањалица,говорили смо о моделовању културе предшколске установе са акцентом на заједничкеиницијативе породице и вртића. Фокусирали смо се на значај и начине развијања емпатијеу међуљудским односима и какву улогу у креирању сигурне и безбедне средине за децу увртићу има Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања,.. види све →

20 нов 2023
20 новембра, 2023

СЛИКОВНИЦЕ

    Раним читањем сликовница деци градимо чврсте темеље, па осим развоја менталних способности истовремено утичемо на дететов поглед на свет и помажемо му да се носи са разним изазовима у животу (Велички, 2011.).    Дефиниција са којом је сагласан већи број стручњака из различитих области јесте она по којој сликовнице јесу : прво ликовно-литерарно дело.. види све →

Од 2. до 5.новембар 2023 године, Хотел РУЦ „Ждрело“ одржан је  Национални Конгрес  за област Превентивно здравствене заштите , под називом Холистички приступ кроз здравствено васпитне садржаје у превенцији и очувању здравља деце предшколског узраста. Пленарно излагање на отварању Конгреса  под називом ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ –медицинска сестра у области ПЗЗ у имплементацији „Година Узлета“, реализовала је.. види све →