О нама

На подручју општине Чукарица налази се јединствена Установа у оквиру које се налази 23 вртића. У оквиру делатности Установе организовани су различити облици рада са децом: целодневни боравак,  четворочасовни припремни програм и додатне делатности.

Пратећи потребе породице и деце узраста од 1 до 7 година, у Предшколској Установи Чукарица организује се целодневни боравак, као основни и примарни облик рада, у трајању од 07:00-18:00 сати,а у неким вртићима од 06:00-18:00. 

Предшколска Установа Чукарица од 1.9.2020. год.започиње имплементацију Нових Основа предшколског васпитања и образовања “ Године узлета“. Основе програма су ПВО су засноване на савременим торијским сазнањима, међународним документима образовне политике и примерима квалитетне инклузивне праксе и програма ПВО у свету. Нова програмска концепција усмерена је на целовит развој детета и подршку добробити детета кроз односе које гради са вршњацима, одраслима и физичким окружењем, и оснаживањем активног учешћа детета у заједници вршњака и одраслих, истиче интегрисани приступ учењу кроз развијање тема / пројеката са децом. Основе програма ПВО развијан је кроз сарадњу практичара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја , Завода за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.

За децу у години пред полазак у школу организује се и посебни облик рада (припремни предшколски програм) у трајању од 4 сата. Овај облик рада се реализује у просторијама вртића, основних школа и месних заједница на територији Бановог брда, Железника, Сремчице, Велике Моштанице, Остружнице, Чукаричке падине, Белих вода . Овај облик рада у потпуности задовољава исказне потребе родитеља и деце.

Предшколска Установа својим различитим облицима рада обухвата око 6000 деце, што представља висок проценат у односу на укупну популацију. Највећи број обухваћене деце је у најстаријем узрасту (5 – 7 година) и у припремним групама. Број обухваћене деце креће се око 80% што је за Град Београд висок проценат.

Сви кадрови који су ангажовани за рад са децом су квалификовани и стручно оспособљени за васпитно-образовни рад, што је веома значајно за успешну реализацију. На узрасту од 1-3 год. раде медицинске сестре васпитачи са средњом и вишом медицинском школом а са децом од 3-7 год. васпитачи са вишом, струковном школом ( трогодишња), и високом школском спремом. У саставу ПУ Чукарица  раде и две развојне групе са четири дефектолога, а у оквиру редовних група приоритет приликом уписа имају деца са тешкоћама у развоју. Установа планира посебну бригу за децу са тешкоћама у развоју па ће у том смислу и даље остваривати сарадњу с Инерресорном Комисијом, ОШ „Милоје Павловић“, организацијом „Дечје срце“, личним пратиоцима, сарадницима који ће непосредно радити са децом у целодневном боравку, и на тај начин породицама и деци пружати додатну подршку.

Уређењем и оплемењивањем простора у којем бораве деца, васпитачи и медицинске сестре васпитачи, настојаће да створе подстицајну средину која  пружа оптималне могућности за њихов раст и развој.

Предшколска установа Чукарица се налази у веома лепом природном амбијенту, поред Кошутњака, а једним својим делом простире се уз десну обалу реке Саве и поред Аде Циганлије, која има интересантне садржаје за предшколску установу. Ове природне могућности Установа користи у васпитно-образовном раду кроз планиране кратке излете на Аду Циганлију и Кошутњак, Хиподром, итд.

На спортским теренима Кошутњака деца имају физичке активности и кроз игру се припремају зa „Београдски Дечији маратон“.Близина Хиподрома је такође од важности за Установу, јер деца имају могућност за органозован обилазак и боравак на Хиподрому, уз адекватне садржаје које он нуди.

Општина Чукарица је „млада“ општина са скоро 200.000 становника и преко 59.000 радно ангажованих домаћинстава.Веома је привлачна као инвестициони амбијент, с обзиром на наслеђене привредне ресурсе.Становништво општине Чукарица је хетерогено, не само у културно-образовном смислу, већ и по традицији, навикама, итд., јер се у последњих нешто више од десет година на Чукарицу доселило више хиљада породица са разноликим културолошким пореклом (не постоји тачна евиденција).И социо-економски статус становништва, односно наших корисника услуга-родитеља је веома различит.Већина је запослена изван наше Општине, у скали регреса налази се 91,21% родитеља, а 9,86% родитеља користе бесплатно услуге ПУ Чукарица.

Предшколска установа Чукарица, већ више година, активно учествује у Програму активности за избор најлепше уређених дворишта на територији општине Чукарица, под називом „Пролеће на Чукарици“.Сви вртићи узимају учешће, а награђују се за прва најлепше уређена дворишта.У Програму није акценат на такмичењу, већ на сарадњи и заједничким активностима Установе  и Општине.

Предшколска установа Чукарица остварује значајне ефекте у повећавању обухвата деце, унапређивању квалитета васпитно образовног рада и свеукупном развоју целе Установе,  кроз реализацију  пројекта у партнерству са наведеним институцијама и организацијама.

 У нашој Установи ће се, уз подршку УНИЦЕФ-а реализовати и пројекат ,,Подршка услугама раних интервенција заснованих на рутинама”.Модел подразумева формирање транс-дисциплинарног тима око детета и породице, од професионалаца из три система (здравства, социјалне заштите и предшколског васпитања и образовања) који пружа подршку родитељима/породици као најприроднијем окружењу и примарној подршци за дете. Као носилац ране интервенције препознат је Дом здравља – педијатријска служба и развојно саветовалиште, који досежу до највећег броја деце раног узраста. Уз снажну међусекторску сарадњу, поред Дома здравља и развојног саветовалишта, значајну улогу имају Предшколска установа и Центар за социјални рад, као део транс-дисциплинарног тима и учесници у пружању услуга подршке за дете и породицу.

Скупштина Општине Чукарица је за изузетне резултате у раду доделила нашој Установи највишу општинску награду „Матија Бан“.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић уручио је Биљани Гајић директору Предшколске Установе Чукарица, Светосавску награду Предшколској Установи Чукарица, за допринос квалитетном образовању, унапређивању образовно – васпитне праксе и развоју научних достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији у 2016.години.

Сарадња Установе и Основних школа се континуирано одвија кроз посете предшколске деце школи, учешће на њиховим приредбама, као и кроз посете учитеља вртићу и заједничких састанака стручних сарадника школе, стручних сарадника Установе, васпитача и родитеља чија деца полазе у школу.

У периоду од 23-25.1.2018.године извршено је спољашње вредновање Предшколске Установе Чукарица, а квалитет рада је оцењен највишом оценом 4.

Оценом 4 оцењује су установа која оставрује висе од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за вредновање.

Директор ПУ Чукарица, Биљана Гајић, 011/30-58-717; 064/ 84 29 333

Помоћник дир. Валентина Живојиновић; тел: 011/30-58-717; 064 / 84 29 344
Секретар Установе Јелена Јовановић Пауновић 064/8429-307 ; 011/3554 494
Шеф рачуноводства Олга Ђорђевић  011/2542-178

Сарадник за превентивно здравствену заштиту  Марија Матовић 064/8429-398; 011/3058 718

Сарадник за психомоторни развој деце  Милена Шегрт 064/84-39-401

Телефон стручне службе: 011/ 3543-316

Уписна комисија ПУ Чукарица: 064/84 29 316; 011/3058 718

Стручни сарадник-психолог , координатор стручног тима, Катарина Ђурић 064/8429-352

Стручни сарадник – педагог, координатор стручног тима,Тијана Боговац 064/ 84 39- 412
Стручни сарадник-педагог Славица Илић 064/8429-351
Стручни сарадник-педагог Тања Стојков 064/8429-353
 Стручни сарадник-психолог Јелица Гагић 064/8429-354
Стручни сарадник-психолог Дејан Виденовић 064/8429-355
 Стручни сарадник-психолог  Мирјана Радовић 064/8439 413
Стручни сарадник-логопед Јасна Туфегџић 064/8429-358
Стручни сарадник-логопед Ана Хаџић 064/8429-391
Социјални радник Светлана Лакушић 064/8429-379
Социјални радник Ана Савковић 064/8429-384

Социјални радник Милица Марковић 064/ 8429-399

Дефектолог: Зорица Крстић 064/ 8429361
 Дијететичар – нутрициониста Марина Бошњак 064/8429-359
Дијететичар – нутициониста Војка Арсић 064/8439-410
Дијететичар – нутрициониста Јовановић Јелена 064/8429 363

Дијететичар – нутрициониста Мирјана Спасов  064/8429 360

Правна служба, служба јавних набавки: 011/3554 494

Кадровска служба: 011/3552 770

Обрачун зарада -рачуноводство:011/ 6307 337

Аналитика – дечје уплате:011/ 6306 586