У суботу,  14.маја 2016.г у Новом Саду је одржана стручна конференција по називом „Подршка породици: актуелни трендови у развоју програма кућних посета породицама“ ,у организацији  Центра за пoдршку ранoм развoју и пoрoдичним oднoсима „Хармoнија“ (испред Нoвoсадске мреже за децу) у сарадњи са Филозофским факултетом, Универзитета у Новом Саду.

Конференција је била прилика да се размене досадашња искуства у пракси подршке породицама реализацијом програма кућнох посета у здравственом, систему раног образовања и социјалне заштитеу нашој земљи, као и да се продискутују добити и даљи правци могућности развоја оваквог вида рада са породицама.

Програми темељени на кућним посетама су међу најфункционалнијим и најефикаснијим програмима подршке породицама и када се ради о превентивним и када се  ради о интервентним облицима рада. Темеље се на специфичној форми рада која укључује рад у породици у кућним условима, као и специфичну форму партнерства са породицом и заједницом – упућивање на додатне услуге у из заједнице, умрежавање са заједницом, установама и/или другим породицама током рада.

Сваки програм кућних посета има свој циљ – очекивану промену која треба да се деси на нивоу знања , вештина, односа или  других аспеката бољитка или напретка породице у пружању квалитетне бриге и стимулативног окружења за развој детета.

ПУ „Чукарица“ је у оквиру пројекта „Вртићи без граница 2“ пилотирала услугу „Подршке деци у породичном окружењу“, а о својим искуствима у „Селекцији породица за програме кућних посета“ и „Кућним посетама породици  као новом искуству у раду стручног сарадника психолога у предшколској установи“ на овој Конференцији испред ПУ „Чукарице“ говориле су Милица Марковић, сарадник – социјални радник и Невена Стрижак, стручни сарадник – психолог.

Иначе, пројекат „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“, пaртнeрски рeaлизуjу УНИЦEФ и Mинистaртсвo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje у сaрaдњи сa ЦИП – Цeнтрoм зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, 10 прeдшкoлских устaнoвa и лoкaлних сaмoупрaвa кoje учeствуjу у прojeкту, Институтoм зa пeдaгoгиjу и aндрaгoгиjу из Бeoгрaдa и другим пaртнeримa, уз пoдршку Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу

image-fb2cc8abcaf30ad923da3dd2222ef5c9a82d3af1ebd8d95a0fec3706532ae50f-V image-0e12c7f935deb6cb87313e03b66a38c2ffc9ebaaf67cdc71f32833a9238cb1ce-V image-1ad5d1a44d04bc02372e3361c9748f225f2e8d68d39c200c419b49aa8eb074a1-Vimage-9404e95430e37224cf0471b8e2b08a62db47e9ef4a9a6ecbd4930bda1b6b85cc-V image-83ef5dd3838e787da473b448062c5eb56bf63dd271b1b7476c0152a041a90a95-V image-c7c3f8bc89b9d7f9d19b8305758008a0b05963dd6fb03432b8028f4a6320c10f-Vimage-631fd53228239ebfddfa6ab0d6abeeed76e2883ff90ca68eb2db6472451af699-Vimage-ebe64600480730f02faaab2b095568a51ded02dd5c077b6d008e829340497f8c-Vimage-0d4ed2e989358d2f8f48abeabc4ddf8e273bd280da78a05f5050c03eba6c86fb-Vimage-932ee014e1b9da5ef8042f55f07d2d0da86c8189d9a3ad7bb4327f7b7ce1a7bf-V