PUC_032

Предшколска Установа Чукарица је у сарадњи са Општином Чукарица организовала Округли сто са темом:

„ ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ КВАЛИТЕТНИХ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“

29.02.2016.у Свечаној сали Општине Чукарица.

Представљени су резултати и искуства у реализацији пројекта “Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“  који је реализован у ПУ Чукарица током 2014/15 и 2015/16 године. Циљ овог научно-истраживачког пројекта је да се што више деце, узраста од 3 до 5,5 година, која нису укључена у систем предшколског васпитања и образовања, a нарочито деца из друштвено осетљивих група, укључи у квалитетне инклузивне програме који ће се развијати у сарадњи предшколских установа и локалних самоуправа.

Пројекат ВБГ 2 пaртнeрски рeaлизуjу Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje у сaрaдњи сa УНИЦEФ-ом, Цeнтрoм зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, Институтoм зa пeдaгoгиjу и aндрaгoгиjу, још 9 прeдшкoлских устaнoвa и лoкaлних сaмoупрaвa кoje учeствуjу у прojeкту, уз пoдршку Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу.

У реализацији округлог стола учествовале су:

Биљана Гајић, директорка Предшколске Установе Чукарица,

Тања Ранковић, руководитељка УНИЦЕФ,

Драгана Коруга, експерткиња за образовање ЦИП

Милица Марковић, координаторка, дипл.социјални радник Предшколске Установе Чукарица,

Есма Касуми родитељ, сарадница у процесу мапирања,

Александре Петровић, васпитачица, Предшколска Установа Чукарица,

Јелена Табаковић, родитељ покретач родитељске иницијативе;

Душан Исајев, представник Србијашума

Невана Стрижак, психолог Предшколске Установе Чукарица,

Стана Лукић, члан општинског већа ГО Чукарица

Катарина Ђурић,психолог Предшколске Установе Чукарица, ментор у пројекту .

Споменка Дивљан, ментор у пројекту ВБГ2.

 

Прва група пројектних активности се односила се на промоцију значаја раног развоја и повећање обухвата деце узраста 3 до 5,5 година краћим квалитетним програмима (као што су посебни и специјализовани – ПСП).

Друга група активности подразумевала је институционално оснаживање и подршку даљем  развоју  правне регулативе за квалитетне ПСП и услуге у породици.

Трећа група активности обухватила је унапређивање знања свих учесника у пројекту.

Покренута су 2 посебна четворосатна програма и 2 специјалозована програма: „Драмска играоница“ и „Вртић у природи“; учествовало је 110 деце.

Покренут је пилот -пројекат „Програм подршке детету и породици у породици“.

Успостављена је и проширена сарадња са свим институцијама у локалној заједници, и доступност свих расположивих ресурса у заједници, оснажени су родитељи за покретање родитељских иницијатива.

Ова добра и вишеструко корисна пракса показује да је за ширење и одрживост оваквих програма потребна свеобухватна анализа ресурса : предшколска установа, институције, локална самоуправа,  родитељске иницијативе, и спремност свих актера на флексибилност, отвореност и континуирано учење, као и консензус око приоритета -интегрисана брига о деци је заједничка социјална одговорност: породице, вртића, школе, локалне заједнице.
PUC_004

PUC_006

PUC_018

PUC_019

PUC_026