Функција и улога радних листова у припремном предшколском програму

 

У вртићу „Царић“, дана 24. 10. 2017. године, педагог Славица Илић, реализовала је радионицу за васпитаче припремних предшколских група на тему:„Функција и улога радних листова у припремном предшколском програму“. Циљ радионице је стицање свести о важности правилне примене радних листова у раду са децом, као и сагледавање функције и улоге радних листова из различитих перспектива (деце, родитеља, васпитача).

Критеријуми за одабир радних листова

Сврха критеријума за процењивање радних листова је да се обезбеди квалитет и допринесе остваривању принципа, циљева и општих исхода васпитања и образовања. Добри радни листови морају имати јасно упутство и за одрасле и за децу. Критеријуми за процењивање радних листова за примену у раду са децом предшколског узраста односе се на:

 • Садржај – да је усклађен са Општим основама предшколског програма, да садржи оптималну количину информација за остваривање циљева и задатака и по обиму одговара узрасту, повезаност садржаја у оквиру васпитно-образовне области, разноврсност задатака, заснован је на савременим достигнућима и актуелним подацима, нема материјалних грешака…
 • Педагошко-психолошки захтеви– у целости је примерен развојним могућностима, сазнајним способностима и предзнањима деце, подстиче и подржава дечија интересовања, садржи захтеве за развој критичког мишљења, поседује елементе који омогућавају детету да прати сопствени напредак у савладавању садржаја и развоју знања и подстиче унутрашњу мотивацију за учење и садржаје за решавање проблемских ситуација, указује на везу садржаја са његовом применом и подстиче дете да користи научено у свакодневном животу…
 • Дидактичко-методички захтеви – поседује логичку структуру и континуитет у излагању садржајa, где сваки део садржаја има своје место и функцију, налози су логички повезани са садржајем, јасно су формулисани,  прецизни и реално изводљиви и имају различите функције…
 • Језички захтеви– поштују језичке норме српског језика и језик је прилагођен узрасту деце
 • Етички и васпитни захтеви– доприносе развоју система вредности који одговара циљевима образовања и васпитања, подржава толерантан и позитиван однос…
 • Графичко ликовни захтеви– илустрације (слике, схеме, графикони, табеле) су јасне, једнозначне, прегледне и јасно обележене…
 • Техничку опремљеност – квалитетом папира, корица и повеза обезбеђује се лака и функционална употреба штампаног радног листа.

Функција и улога радних листова:

 • Дидактички материјали који детету олакшава савладавање програмских захтева
 • Служи као увод у активност или је у функцији систематизовања знања
 • Радни листови су допуна програмским активностима, никада не треба да буду сврха сами себи, већ карика у низу активности
 • Подстичу развој социо-емоционалних вештина
 • Омогућавају индивидуализацију у раду – свако дете напредује својим темпом
 • Извор значајних информација за васпитаче и родитеље
 • Омогућавају праћење напредовања детета
 • Служе као мотивација и навикавање на коришћење уџбеника
 • Оспособљавају децу за самосталан рад и самостално стицање знања
 • Подстичу на истраживање, критичко промишљање, решавање проблема
 • Подстичу код деце способност концентрације, развој самопоуздања, развој графомоторике, увежбавање гласовне анализе и синтезе..
 • Одрасли су партнери у раду…

 

Пре испуњавања радног листа потребно је добро обрадити његов садржај и добро објаснити детету што се од њега тражи у задатку. Не треба тражити савршенство и превише очекивати од детета јер би се могло догодити да дете решавање радних листова почне доживљавати као казну, а не као забавно учење што никако не желимо да се догоди. Треба допустити детету грешке и обавезно похвалите његов труд. Никако деци не  треба давати готове одговоре, јер тако постижемо само привид напредовања. Правилном применом радних листова, васпитачи и родитељи могу пуно тога открити о дететовим могућностима и знању и припремити га за задатке које га очекују у школи.Основни квалитет радних листова је омогућавање активне улоге детета, путем разноврсних перцептивних, моторних и интелектуалних операција које имају карактеристике игре и проблемског учења.

                                                                                                    Припремила: Славица Илић, педагог