У организацији Балканског  савеза  удружења  васпитача – БАПТА, одржана је

IV НАУЧНО – СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА

Тема скупа: „САРАДЊА  СА  ПОРОДИЦОМ  У ДОБА САВРЕМЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ“, на Охриду, Македонија, 18.19.и 20.09.2015.године.

Предшколска Установа Чукарица се представила са три презентације у оквиру Сесија:

-Компетенције васпитача у сарадњи са породицом и  медијима,

-Партнерски односи , васпитач-породица

-Улога родитеља  у развијању социо-емоционалних односа у  васпитној групи.

 

Нити које нас повезују – Значај социјалне подршке у развијању инклузивног приступа у вртићу

Аутори:

Павловић Милица, васпитач

Ђурић Катарина, стручни сарадник-психолог

Меселџија Катарина, васпитач

Субашић Олгица, сарадник на превентивно здравственој заштити

Шегрт Милена, струковни физиотерапеут

“Нити које нас повезују“ говори о  једној девојчици  чији је осмех  нит водиља кроз лавиринт недоумица, непознаница и дилема,  родитељима и васпитачима, у процесу  подршке развоју и напредовању ове  девојчице која има тежак облик церебралне парализе, а похађа редовну групу у вртићу.

Tим за инклузију „ПУ Чукарица“  формира мрежу подршке за свако дете са циљем „да тешкоће не буду препрека него изазов“. Мрежу подршке чине васпитачи,  родитељи,  стручни сарадници и сарадници.

Први корак је успостављање сарадње са породицом, а паралелно са тим и јачање компетенција васпитача и дефинисање улоге и очекивања од њих. Васпитач,  , у групи, кроз игру, а уз подршку стручног тима, планира и реализује активности прилагођене потребама и снагама детета са тешкоћама у развоју.

Основни циљеви: интегрисање детета у групу вршњака,  развијање осећаја сигурности и прихваћености унутар групе, подстицање развоја и напредовања детета у складу са његовим могућностима, адаптација средине и средстава за рад. Подршка васпитачу од стране  тима: позитивно мотивисање, јачање компетенција, планирање индивидуализације, а заједнички задатак је израда плана акција (ИОП, по потреби).

Добити из оваквог начина рада су вишеструке за све актере овог процеса и за предшколску установу у целини, која већ неколико година систематски ради на развијању инклузивног приступа и промовисању вредности. Истичемо  значај сарадње и узајмне социјалне подршке као начине превазилажења тешкоћа и афирмисања  квалитета васпитно-образовног рада.

IMG_1008

IMG_1016

Грађење мреже подршке правима детета кроз различите облике сарадње

Аутори:

Гајић Биљана, васпитач, помоћник директора

Ђурић Катарина,  психолог, стручни сарадник

Косановић Јасмина, педагог, стручни сарадник

Марковић Милица, социјални радник, сарадник

Стрижак Невена,  психолог, стручни сарадник

Шујак Ивона,  дефектолог – олигофренолог, сарадник

Развојним планом Предшколске установе „Чукарица“, као дугорочни циљ, постављено је култивисање етоса који вреднује професионалност, асертивну комуникацију, препознавање потреба и остваривање права свих актера. Стручни тимови, кроз мултидисциплинарни приступ, развијају  иновативне форме сарадње и путеве умрежавања.

Поред тежње да повећа обухват деце кроз посебне и специјализоване програме,   ПУ „Чукарица“ активно ради на осмишљавању нових програма за децу која већ иду у вртић, као и на обезбеђивању додатне подршке деци и породици.

DSCF0139

DSCF0143      

 

 

Изазови и могућности примене нових технологија и компетенције васпитача

Аутор:

Славица Илић, педагог, стручни сарадник

       Нове технологије су интегрални део процеса учења савременог доба, али оне не представљају образовну иновацију саме по себи. Иновација је оно што васпитачи чине уз помоћ нових технологија.  Циљ  рада  је да укаже на значај коришћења информационих технологија у вртићу, посебно у  професионалном развоју васпитача, истакне значај стратешког планирања дигиталног простора у предшколском васпитању и образовању, да понуди изазове за размишљање како, када и зашто технологија може бити примењена у циљу подстицања дечјег развоја и унапређивања квалитета васпитно образовног рада. Због опасности од негативних утицаја, великих улагања у набавку и одржавање уређаја, недостатка знања и вештина, употреба технологија у вртићу је занемарена, а на тај начин су свима у васпитно-образовном систему ускраћени потенцијали које технологије пружају. Сви треба да знају да  користе нове технологије, али никако не смемо дозволити да њихова примена постане сврха сама себи. На првом месту увек је дете и педагогија, а затим технологија. Нове технологије треба користити искључиво као подршку подучавању и учењу.

bapta

Партнерски однос васпитач-породица у ППП -у

Аутор:

СнежанаСавић-Дерајић,васпитач

Вртић као сигурна база – развој социо -емоционалних односа у вртићкој групи уз подршку породице

Аутор:

Весна Петровић,васпитач

Ненад Мићић васпитач,

Верица Дмитровић, васпитач,

Дејан Виденовић, психолог, стручни сарадник.