„Здрав вртић-Животне вредности у грађењу партерских односа вртића заједнице „

ВРТИЋ НЕВЕН , ПУ ЧУКАРИЦА, БЕОГРАД

У вртићу Невен реализован је актив на тему„Здрав вртић-Животне вредности у грађењу партерских односа вртића заједнице „. Промишљање о значењу термина здрав вртић и шта то чини здрав вртић,  васпитачи и медицинске сестре васпитачи , дали  су у виду две презентације које се односе на јасле и вртић, а неодвојиви су део процеса развијања односа и грађења заједнице која учи, 27.11.2019.год. Процес је пружио могућности за развој иницијативе деце , родитеља , васпитача и медицинских сестара васпитача, посматрање, праћење и планирање васпитно-образовног рада, сагледавање контекста у коме деца бораве и живе, рад на физичкој и социјалној средини .

Посебно место у овом процесу заузима промишљање о значају игре и материјала , вршњачког учења , улоге васпитача и приступа у раду са децом , партиципацији деце и родитеља, развијање различитих перспектива код деце ,родитеља, вртића. Поштујући дечије право  на игру , у коју оно  уноси своја лична искуства, склоности, вештине и стилове учења , разматрали смо како до интеракције, коришћења свих ресурса вртића . За децу је веома важна могућност  учествовања у заједничким активностима и развијање пријатељстава, сваком детету пружања  прилике да постигне свој максимум. Квалитетан предшколски програм заснива своје планирање на индивидуалним компетенцијама, снагама, интересовањима и потребама сваког детета.

У нашем вртићу спроводимо елементе програма који потстиче целокупни (интелектуали, друштвени, емотивни и телесни) раст и развој. Деца се слободно играју и раде, крећу, брину о околини, комуницирају са децом различитог узраста  и одраслима. Навике, вештине и знања које дете усвоја помаже му да запажа пажљивије,  концентрише ефективније и да се лакше снађе у новим ситуацијама, развија самопоуздање и поштовање према себи, другима и околини , уважава међусобне различитости. Радимо на развоју сарадње, што  доприноси стварању емоционално сигурног окружења, осећања припадности локалној заједници у којој живе и свету који их окружује .

Питали смо се колико је програм васпитно-образовног рада и дететов програм? За које дете? Апстрактно, одређено кроз норме психичког развоја и постигнућа и аспекте личности и испољавања, дете без историје, културе, социјалног припадништва? или: Конкретно дете са именом и презименом, особинама, искуством, социјалним и културним обележјима, које има свој начин мишљења, осећања, вештине, сопствене потребе, навике, интересовања?  Кроз различите активности и садржаје пратили смо адаптацију деце, богатили смо дечије искуства истраживачким активностима -децу смо доводили у ситуацију да опажају, уочавају, постављају хипотезе, врше провере, како се нешто може мењати и да користе сва чула, развијали  природне облика кретања , кооперативне игре, планирали  и документовали, радили на развоју социјалне интелигенције, моралном васпитању, а као увод у пројектно планирање, питали се кроз пројекте “Развој драмске игре“,“Позориште сенки“,“Наша башта“,“Саобраћај у вртићу и ван вртића“,“Деца имају реч“.и све то уз сарадњу и размену са породицом .

У презентовању ове теме посебни смо нагласили колики је  значај  рефлексивности  у раду , кроз заједничке презентације васпитача на одређене теме , развијање рефлексивног приступа пракси кроз стално преиспитивање сопствене праксе у дијалогу са колегама, породицом и децом и покретање заједничких истраживања , професионално усавршавање којим се практичари оспособљавају за критичко преиспитивање,  самовредновање васпитно – образовног рада у циљу унапређивања квалитета рада, сарадњу са локалном заједницом , развој тимског рада, добре и мотивишуће атмосфере .

Овом презентацијом прихватили смо различите изазове и направили смо мост између старих и нових основа, јер на вртић гледамо као на место заједничког живот и учења  једни од других и он подразумева развијање односа међу васпитачима, децом, свим запосленима, родитељима заснованих на поверењу, уважавању, размени и узајамној подршци , повезивање са локалном заједницом , вртић који развија тимски рад , вртић у коме се дружимо,смејемо,учимо ,играмо и  растемо .