БИЉАНА ГАЈИЋ, директорка ПУ Чукарица

 

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Београду а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама.Својим радом у ПУ Чукарица од 1986. године развија концепт унапређивања васпитно образовног рада, промовише значај раног развоја и квалитетног предшколског васпитања и образовања, отвара могућност сарадње, партнерства и умрежавања  са локалном заједницом и осталим институцијама које се баве предшколским васпитањем и образовањем с циљем проширивање понуда. Пружа подршку у стицању нових искустава, и креира подстицајне могућности децу, породице и запослене. Информише ширу друштвену заједницу о раду Установе, учествује у афирмисању примера добре праксе  и неговању позитивне слике о раду у Установи кроз представљање на релевантним стручним сусретима, конференцијама и симпозијумима, као и на сајту Установе. Кроз дугогодишњи рад, и континуирано стручно усавршавање подстиче доступност и праведност приликом уписа деце у предшколску установу, уважавање различитости  и осетљивости за инклузивност у установи и локалној заједници. У сарадњи с свим актерима васпитно образовног процеса добитник је Светосавске награде, признања за допринос квалитетном образовању и васпитању, унапређивању образовно васпитне праксе и развоју научних достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији у 2016.години.

 

 

НЕВЕНА  СТРИЖАК, координаторка пројектног тима ВБГ 3

 

Дипломирала на одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, модул психологија образовања, а на истом похађа и мастер студије. У Предшколској Установи Чукарица запослена је од 2015. године као стручни сарадник. Члан је тима у пројектима  „Вртићи без граница 2 “, „Вртићи без граница 3“, „Пружање подршке у породици детету и породици изложеној ризицима“, „Посетите нас – специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група“. Додатно образовање стекла је на различитим обукама из области квалитета бриге о детету унутар породице, подршке родитељима деце са сметњама у развоју, терапије игром усмереном на дете. У процесу је стицања лиценце за инструктора масаже беба при Удружењу Благотворни додир. Главна поља интересовања су joj могућности примене теорије афективног везивања у вртићу, развијање нових  облика рада стручног сарадника – психолога у пружању подршке деци и породици захваћеној различитим факторима ризика и рана стимулација развоја.

 

 

 

 

 

 

 


ТИЈАНА БОГОВАЦ, мастер педагог ПУ Чукарица

 

Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду, смер педагогија, где је стекла и мастер звање. Похађала интернационални мастер програм раног образовања и бриге (International master in Early childhood education and care) током 2014-2016. године, и имала прилику да се ближе упозна са предшколском праксом у 4 европске земље. Запослена у ПУ Чукарица од 2009. године на пословима стручног сарадника, педагога. Учествовала у бројним националним конференцијама са личним и радовима тимова предшколске установе Чукарица. Заинтересована за развијање иновативне, инклузивне праксе и  диверсификацију програма (креирање кратких и разноврсних програма као део понуде рада предшколске установе). Посебно мотивисана за питање уважавања дечје перспективе у свакодневној пракси вртића. Тренутно у вртићима истражује теме: игре са ризицима, креативни покрет и плес и пројекти са децом. Члан је тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“ од 2016.године.

 

 

 

 

 

 

 

 

МИЛИЦА МАРКОВИЋ, дипломирани социјални радник, сарадник, ПУ Чукарица

 

Дипломирала је на Факултету политичких наука, на смеру за социјални рад и социјалну политику. Поседује дугогодишње искуство у теренском раду и раду на случају са породицама/децом која су услед рата на просторима бивше Југославије остала без једног или оба родитеља,као и у раду са социјално угроженим и маргинализованим породицама са више деце, координира у неколико пројеката организованих са циљем пружања подршке деци и породици у хуманитарној организацији „Наша Србија“. По преласку у систем предшколског васпитања и образовања, као персонални асистент, укључена је у директан рад са децом  са тешкоћама у развоју и њиховим породицама. На место сарадника социјалног радника у ПУ Чукарица долази 2013. Осим пружања подршке деци и породици из области социјалне заштите, бави се и прикупљањем података и мапирањем деце, породица и њихових потреба; учествује у планирању подршке за појединачну децу, саветодавним радом са родитељима и запосленима(самостално и у тиму сарадника) и сарадњом са свим релевантним институцијама и организацијама у локалној и широј друштвеној заједници.

Члан  пројектног тима у националним пројектима- Пројекат „Вртићи без граница 2 и 3“ као и пројекта „Посетите нас“ – развој специјализованог програма за обухват деце из породица у ризику утемељен на кућним посетама.

 

 

 

 

 

 


АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ, специјалиста стуковни васпитач ПУ Чукарица

 

Педагошку Академију за образовање васпитача у Београду  завршила 1992. Током 2008/09. дошколовала  се на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, стекла диплому струковни васпитач деце предшколског узраста. 2013/14 уписала  специјалистичке студије у истој школи,  стекла дипломиу специјалиста стуковни васпитач.Запослена у ПУ Чукарица од септембра 2000. Тренутно реализује кратке диверсификоване програме у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“ и обавља послове руководиоца у вртићу “Горица”.Kомпетенције градила кроз дугогодишњи рад у Предшколској установи у којој je запослена, и кроз самоиницијативно дошколовање. Радове презентовала  из улоге аутора истраживања, и из улоге коистраживача у истраживању, на стручним скуповима, конференцијама, симпозијумима и  на Округлим столовима. Учествовала у пројекту од националног значаја „Вртићи без граница 2“. Кроз пројекат прошла низ обука за подизање компетенција васпитача, разумевање значаја што већег обухвата деце предшколског узраста, разумевање појма инклузија, креирање квалитетних диверсификованих програма у дечијим вртићима, препознавање и покретање  иницијативе родитеља и ширење мреже подршке у локалној заједници. У оквиру пројекта реализовала и креирала програм „Вртић  у природи“ и била члан Тима који је пружао подршку деци у породици кроз кућне посете.За време трајања пројекта креирала текстове за интернет страницу www.predškolci.rs:“Инцијатива родитеља у Сремчици“, „Промотивне активности у Сремчици реализоване у оквиру пројекта Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање (2014-2016)“  и „Подршка детету у породици кроз кућне посете“.

Тренутно ангажована у пројекту „Школице живота- заједно за детинство“ Новак Ђоковић Фондације и ЦИП- Центара за интерактивну педагогију као ментор у месту Дероње, ПУ „Полетарац“ у Оџацима.

 

 

 

 

ИВАНА МИТРОВИЋ,  васпитач ПУ Чукарица

 

Завршила Вишу школу за образовање васпитача у Београду.  Запослена је у ПУ Чукарица од 2012. године.  Учествовала је на многим дечијим манифестацијама,  фестивалима и сајмовима. Од 2015. године ангажована као васпитач  у диверсификованим програмима у оквиру пројекта „Вртићи без граница 2“ и „Вртићи без граница 3“. Аутор је и реализатор програма, намењеног деци и родитељима вртића „Горица“ , са фокусом на грађењу квалитетних односа, кроз интеракцију, подстицање иницијативе и самосталности код деце уз пројектни приступ учењу. Пројекте настале у раду са децом је презентовала на хоризонталним усавршавањима у установи и ван ње. Два пројекта „Како да направимо наш брод“ и “Наш сат“ налазе се као примери добре праксе у књизи „Основе диверсификованих програма предшколског васпитања и образовања. Члан тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРЕА ЈОВАНОВИЋ, васпитач ПУ Чукарица

 

Дипломирала  на високој школи сруковних студија за образовање васпитача у Новом Саду. Додатну едукацију  је стекла на различитим обукама усмерених на упознавање принципа образовног и васпитног рада са децом и начини ефикасног подстицања процеса учења.Била је учесница на пројекту војвођанског Ромског центра за демократију- друштво за заштиту деце и младих, на позицији едукатора, у Новом Саду. У предшколској установи Чукарица ради од 2012. Године. Од 2015.године  члан  тима у пројектима „Вртићи без граница 2“ и „Вртићи без граница 3“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИВЕРА СТАНИШИЋ ВУЧКОВИЋ,  мастер васпитач ПУ Чукарица

 

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Београду. Дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама, где је стекла и мастер звање. Запослена је као васпитач од 1984. у ПУ “Бошко Буха” где је била члан Тима за тематско планирање и дала значајан допринос у раду. Учествовала  у реализацији ликовних радионица за децу са веома запаженим учешћем на међународним изложбама. У ПУ Чукарица почиње са радом 1994. године. У циљу унапређивања сопствене праксе бавила се различитим пројектима између којих су истраживање дечје моторике, као и испитивање латералности код деце предшколског узраста. Такође, у њеној организацији веома успешно је спроведен и пројекат “Лексичке игре”. Посебно поље инстересовања јој је програм припреме деце за полазак у школу. Један је од рецензената приручника “Сопственим искуством до знања” аутора Маре Шаин. Због потребе сталног усавршавања и праћења достигнућа у области васпитно-образовног рада похађала  различите семинаре, учествовала на стручним конференцијама и симпозијумима. Члан  тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“.

 

 

 

 

 

 

 


ТАТЈАНА ПЕТРОВИЋ,  мастер васпитач ПУ Чукарица

 

Завршила Педагошку академију у Београду, 2008. године Учитељски факултет Универзитета у Београду, а 2009. године мастер академске студије на студијском програму “Образовање васпитача у предшколским установама“.

Стално запослена у ПУ Чукарица од 1996. године. Са великим искуством у раду са децом предшколског узраста од 3 до 5 година, као и у раду са децом у припремном предшколском програму – “Малој школи“.

Од 2017. члан  тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈОВАНА ИВКОВ-МИЛОШЕВИЋ, мастер васпитач ПУ Чукарица

 

Дипломирала на Учитељском факултету у Београду, на смеру Образовање васпитача у предшколским установама и на истом стекла звање мастер васпитач. У Предшколској усанови Чукарица запослена од 2005. године као васпитач. Додатно образовање из области васпитно-образовног рада стекла је на различитим обукама у виду семинара и стручних конференција. Један је од аутора пројекта под називом Кроз игру градимо односе, решавамо конфликте-„Као дланом о длан“, који је 2016. године  представљен на стручној конференцији васпитача . Посебно поље интересовања јој је подстицање креативности код деце предшколског узраста. Члан  тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАРИНА ЂУРИЋ, Стручни сарадник психолог у ПУ „Чукарица“

 

Психологију студирала и дипломирала на Филозофском факултету у Београду.

Прво радно место: стручни сарадник-психолог у Установи за децу „Нада Наумовић“ у Крагујевцу, од 1997. Запослена  у ПУ „Чукарица“, у Београду, као стручни сарадник-психолог, од 2006.

Аутор програма „Наше јасле као место за опуштање- антистрес програм за децу и одрасле“, и „Наш вртић као место за опуштање -антистрес програм за децу и одрасле, акредитованих у Заводу за унапређивање образовања и васпитања од  2011/12. Реализатор акредитованог   програма: „Вртић као сигурна база: импликације развоја у породицама у ризику за рад у предшколским установама“, од 2016 .

Коаутор изадња “Посетите нас – специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група: приручник за реализаторе, 2016.

Председник Центра Београд и члан управног одбора Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије од 2011.

Ментор у пројекту „Вртићи без граница 2“ 2014/2016

Члан тима у пројекту „Вртићи без граница 3“ 2016/2018.