АКТИВ ТИМА ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ПУ „ЧУКАРИЦА“ – Горица, 31.3.2016.

Бројна истраживања спроведена последњих деценија потврђују значај квалитетног раног васпитања и образовања за просперитет појединца и друштва. Значај раног образовања актуализује питање потребе за диверсификацијом предшколског васпитања. Квалитетни кратки програми ( 2, 3 или 4 сата) осмишљени тако да подстичу развој, имају снажне ефекте на свеукупан развој и добробит деце, породице и друштва, а истовремено су и економски исплативи. Улагање у рано образовање је дугорочна и сигурна инвестиција.

 

Дивeрсификација облика предшколског васпитања и образовања подразумева креирање разноврсних облика рада са децом предшколског узраста у циљу:

 

  • Подстицања раног развоја деце
  • Повећања обухвата деце и доступности ПВО
  • Развиjање партнерског односа са породицом, локалном заједницом и широм друштвеном средином у складу са потребама предшколске деце и њихових родитеља
  • Развијање концепције отвореног система ПВО
  • Унапређивање праксе ПВО и др.

 

На основу развојног плана Предшколске Установе Чукарица за период 2012/2017 године, средином радне 2013/2014 године формиран је Тим за диверсификацију.

 

План рада овог Тима у радној 2014/2015 години  обухватио је  следеће активности:

  1. испитивање и анализа значаја, потреба и могућности за увођењем нових облика рада
  2. Упознавање, информисање и сензибилисање васпитача за увођење у рад
  3. Испитивање реалних потреба на терену, како постојећих корисника, тако и свих оних који нису обухваћени предшколским васпитањем и образовањем

ПУ „Чукарица“ званично од септембра 2014. бива укључена у научно – истраживачки пројекат под називом „Вртићи без граница 2“, који пaртнeрски рeaлизуjу УНИЦEФ и Mинистaртсвo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje у сaрaдњи сa ЦИП-Цeнтрoм зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, још 9 прeдшкoлских устaнoвa и лoкaлних сaмoупрaвa кoje учeствуjу у прojeкту, Институтoм зa пeдaгoгиjу и aндрaгoгиjу из Бeoгрaдa и другим пaртнeримa, уз пoдршку Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу.

 

Прojeкaт је имaо зa циљ вeћe укључивaњe дeцe узрaстa 3 дo 5,5 гoдинa, укључујући и децу из друштвено осетљивих категорија која нису обухваћена системом предшколског васпитања и образовања, у крaткe квaлитeтнe инклузивнe прoгрaмe, затим, унaпрeђивaњe знaњa и вeштина прoфeсиoнaлaцa, кao и зaкoнoдaвнoг oквирa систeмa, зa дoбрoбит дeцe и пoрoдицa.

 

Током реализације пројекта уз континуирану едукацију, васпитачи су развили два специјалозована и два посебна програма, који су и програмски и концептуално базирани на развијању пројектног учења и заједничког истраживања деце, васпитача, родитеља и сарадника.

 

 

 

Програм „Вртић у природи“, реализовао се два пута недељно по два сата. Програм је реализовао васпитач, у сарадњи са децом и родитељима.

 

Користили смо природне ресурсе дворишта нашег вртића, и шуму која се налази у нашем насељу.

 

Циљ програма је развијање диспозиција код деце за учење кроз истраживање, постављање питања и тражење одговора на постављена питања.

 

Фокус програма је истраживање природе у природи.

 

Добити од овог програма су велике за све учеснике у њему:

 

-децу која стичу нова сазнања кроз истраживање у природи,

-родитеље који постају активни учесници планирања и програмирања васпитно образовног рада, и иницијатори промена у локалној заједници,

-васпитача који постаје партнер у истраживању са децом и родитељима,

-локалну заједницу јер препознаје значај раног развоја,

-и за предшколску установу која постаје видљива у локалној заједници.

 

Заједно смо  креирали заједницу која учи.

 

Програм „Драмска играоница“, реализовао се два пута недељно по два сата.

Програм је реализовао васпитач у сарадњи са децом, родитељима и повремено и су се укључивале професионална глумица и библиотекарка и други сарадници из локалне заједнице. Програм је био усмерен на упознавању разних драмских техника и форми: пантомиме, наративне патномиме, игре улога, драмске игре, израда маски, лутака, креативни покрет и плес, причање прича, представе и сл.

 

Један од основних циљева у драмској играоници је у самим процесима игре, у дечијем искуству и дечијем стваралачком изразу, у интеракцији која се ствара и омогућава активно учествовање свих присутних и деце и одраслих.

Драмски метод нам је користио за дечији свеобухватни развој: стицање самопоуздања, развој имагинације, емпатије и толеранције, креативности у решавању проблема, самоконтроле, поверења, физичког развоја, изграђивање вредности и ставова.

Добит овог програма је велика за све нас како за децу, родитеље тако и за нас васпитаче.

Јер да би смо учили и истраживали морамо се осећати сигурно, уважено, укључено и тек онда можемо трагати за изазовима, учити и истраживати.

Ми у драмској играоници смо управо то и постигли. Деца и родитељи били су активни учесници и партнери у осмишљавању и реализацији рада драмске играонице, слушали једни друге и уважавали мишљења и различитости. Настојали смо да проналазимо разна места за учење и укључивање у локалној заједници.

 

Посебан програм се реализује свакога дана у трајању од 4 сата. Животни догађаји у вртићу и ван њега су аутентичне животне ситуације у којима деца и одрасли учествују у решавању стварних животних питања и практикују своја решења.

 

У посебном програму реализује се пројектно учење, учење које није усмерено на преношење и усвајање специфичних знања, већ је усмерен на подршку развоју диспозиција за учење као што су радозналост, креативност, резилијентност, посвећеност, преузимање одговорности, рефлексивност и развој метакогнитивних процеса.

 

Други посебан програм тек је у фази развоја – постепено уводимо младу колегиницу у процесе стварања новог програма кроз пројектно учење.

Са свима њима учимо и ми, градимо један „Вртић за Све“, поштујући основе принципе Конвенције о Правима детета, а у славу дечије игре.

 

Тим ПУ „Чукарица“

 

DSC01122DSC01124DSC01125DSC01126DSC01129
DSC01132
DSC01134